Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần tại Rạch Giá