Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy có giá trị pháp lý không?